ENG3401 (EN 305) การเขียนเชิงสาธก สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

48 ฿

รายละเอียด

ENG3401 (EN 305) การเขียนเชิงสาธก   สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

การเขียนเชิงสาธก

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook