ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

CTL 2001 (CU 204) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สรุปชีทราม

40 ฿

CTL 2001 (CU 204) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สรุปชีทราม

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสุตร

บทที่ 2 ประเภทหลักสูตร

บทที่ 3 พื้นฐานของหลักสูตรด้านปรัชญาการศึกษา

บทที่ 4 พื้นฐานของหลักสูตรด้านสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง

บทที่ 5 พื้นฐานหลักสูตรด้านจิตวิทยา

บทที่ 6 พื้นฐานของลักสูตรด้านเนื้อหาความรู้

ตอนที่ 2 หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและการจัดการเรียนรู้

บทที่ 7 หลักสูตรในแต่ละระดับชั้นเรียน

บทที่ 8 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

บทที่ 9 วิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บทที่ 10 วิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ต่อ)

บทที่ 11 เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้

ตอนที่ 3 ความรู้ที่เสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

บทที่ 12 หลักและการจัดทำแผนการเรียนรู้

บทที่ 13 การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

บทที่ 14 แนวโน้ม อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

บทที่ 15 นวัตกรรมในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook