ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ANT1013 (AN113) 59026 มานุษยวิทยาเบื้องต้น ตำราเรียน ม.ราม

69 ฿

ANT1013 (AN113) 59026 มานุษยวิทยาเบื้องต้น ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 อรัมบท 

ภาคที่หนึ่ง :  มานุษยวิทยากายภาพ

บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ

บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ

บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล

บทที่ 5 ไพรเมตกับบรรพบุรุษของมนุษย์

บทที่ 6 สกุลโฮโม

บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน

ภาคที่สอง : มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

บทที่  8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสภาพนิเวศ

บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา

บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ

บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม

บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนาและการควบคุมทางสังคม

บทที่ 14 ศิลปะและภาษา

บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน

ภาคที่สาม :  มานุษยวิทยาประยุกต์

บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook