ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

AN355 (ANT3055) สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตำราเรียน ม.ราม

66 ฿

AN355 (ANT3055) สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 3 ภาค 9 บทดังนี้ 

บทที่ 1 บทนำ

ภาคที่หนึ่ง : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

บทที่ 4 การเมืองและเศรษฐกิจ

บทที่ 5 ประ ชากร สังคม และวัฒนธรรม

ภาคที่สอง : สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

บทที่ 6 ญี่ปุ่นมองญี่ปุ่น

บทที่ 7 ต่างชาติมองญี่ปุ่น

บทที่ 8 อุดมการณ์ของญี่ปุ่น

ภาคที่สาม : การศึกษาสังคมอื่น

บทที่ 9 อรรถประโยชน์ของการศึกษาสังคมญี่ปุ่น

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook