ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ACC2202 (AC202) 61116 การบัญชีชั้นกลาง 2 ตำราเรียน ม.ราม

87 ฿

ACC2202 (AC202) 61116 การบัญชีชั้นกลาง 2 ตำราเรียน ม.ราม

รศ.สุปริญญา ชุกะวัฒน์

พิมพ์ครั้งที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 จำนวน 2,000 เล่ม

ประกอบด้วย

การประเมินผลก่อนเรียน

ตอนที่ 1 หนี้สิน

บทที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน

บทที่ 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วน

บทที่ 3 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและทุนผู้เป็นหุ้นส่วน

บทที่ 4 การแบ่งกำไรขาดทุน

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน

ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด

บทที่ 6 การจัดตั้งบริษัทจำกัด

บทที่ 7 รายการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุน

บทที่ 8 เงินปันผล

การประเมินผลหลังเรียน

แนวตอบ

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook