ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุป LAW1001 / LA101 / LW101 หลักกฎหมายมหาชน

44 ฿

LAW1001 / LA101 / LW101 สรุปหลักกฎหมายมหาชน
บทนำ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
บทที่ 5 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 6 บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 8 หลักการของกฎหมายมหาชน องค์กร และบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 9 การจัดองค์กรทางปกครอง
บทที่ 10 การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายปกครอง
แนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบ LAW1001เพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราเรียนเล่มล่าสุดจากคำบรรยายในห้องเรียนและจากแนวข้อสอบหลายๆภาค เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแต่มีความสำคัญในแต่ละบทเรียน ข้อสอบเป็นอัตนัยจำนวน 3 ข้อ
มีทั้งหมด 80 หน้า
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook