ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องต้น

46 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 2 ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาสถิติ
บทที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 5 การวัดการกระจาย
บทที่ 6 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
บทที่ 7 การแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 8 การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 9 การประมาณค่า
บทที่ 10 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 11 สหสัมพันธ์ และการถดถอย
ภาคผนวก ตารางสถิติ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook