ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL3313 / PA323 การบริหารการพัฒนา

46 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การพัฒนา
บทที่ 3 การบริหารการพัฒนา
บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา                                                                                                                                                      บทที่ 5 การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บทที่ 7 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา และกระบวนการในการพัฒนาประเทศ
บทที่ 8 ความจำเป็นต้องพัฒนาการบรหาร และขอบข่ายของการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 9 แนวคิดการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 10 การพัฒนาองค์ประกอบของการบริหาร                                                                                                                                        บทที่ 11 การพัฒนาการบรหารของประเทศไทย                                                                                                                                          บทที่ 12 การพัฒนาการบริหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่  2
บทที่ 13 การบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นฐานความรู้การบริหารที่ส่งเสริมฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 14 การเมืองกับระบบราชการ
บทที่ 15 พัฒนาการของมินิพาราไดม์เกี่ยวกับระบบราชการ
บทที่ 16 ปัญหาของระบบราชการในประเทศกำลังพัฒนา
บทที่ 17 การบรหารการพัฒนาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook