ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL3312 / PA313 การพัฒนาระบบราชการ

44 ฿

สารบัญ
บทที่ 1   บทนำ : การพัฒนาระบบราชการ
บทที่ 2   ระบบราชการและการบริหารราชการ
บทที่ 3   พฤติกรรมศาสตร์กับการบริหาร
บทที่ 4   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 5   เทคนิคการพัฒนาองค์กร
บทที่ 6   ผู้นำกับการพัฒนาองค์กร
บทที่ 7   ปัญหาของระบบราชการ : กรณีของต่างประเทศและของประเทศไทย
บทที่ 8   การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ : กรณีต่างประเทศ
บทที่ 10 การพัฒนาระบบราชการของไทยไปสู่ “ราชการยุคใหม่”
บทที่ 11 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
บทที่ 12 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ
              และสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ
บทที่ 13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook