ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2302 / PA220 ระเบียบปฎิบัติราชการ

38 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
บทที่ 2 ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 4 กพ.  อ.ก.พ. และ สำนัก ก.พ.
บทที่ 5 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
บทที่ 6 ข้าราชการพลเรือน
บทที่ 7 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 8 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 9 การย้าย การโอน และการสับเปลี่ยนหน้าที่
บทที่ 10 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 11 การรักษาจรรยาข้าราชการ
บทที่ 12 วินัยและการรักษาวินัย
บทที่ 13 การดำเนินทางวินัย
บทที่ 14 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
บทที่ 15 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทที่ 16 ระเบียบข้าราชการการเมือง
ภาคระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 1 ระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 2 หนังสือราชการ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook