ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2301 / PA210 / PS252 องค์การและการบริหารในภาครัฐ

46 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่ององค์การและการจัดการในภาครัฐ
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญขององค์การและการบริหาร
บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ
บทที่ 3 ความสำคัญและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ
บทที่ 4 ยุทธวิธีและขอบเขตในการศึกษาองค์การและการจัดการ
ส่วนที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร
บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การและการบริหารตามแนวคิดสมัยเก่า
บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การกลุ่มมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย
ส่วนที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
บทที่ 8 ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ
บทที่ 9 วัตถุประสงค์ขององค์การ
บทที่ 10 สายการบังคับบัญชา
บทที่ 11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
บทที่ 12 การมอบหมายอำนาจหน้าที่
บทที่ 13 การรวมและกระจายอำนาจ
บทที่ 14 ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพในการบังคับบัญชา
บทที่ 15 การแบ่งหน้าที่และลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การ
บทที่ 16 การออกแบบองค์การ
ส่วนที่ 4 กระบวนการบริหารองค์การ
บทที่ 17 การวางแผนองค์การ
บทที่ 18 การตัดสินใจในองค์การ
บทที่ 19 ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อความเข้าใจ
บทที่ 20 การควบคุมองค์การ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook