ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL1101 / PS110 การเมืองและการปกครองของไทย

54 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาค 1 ความนำทั่วไป
บทที่ 1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ
บทที่ 2 หลักประชาธิปไตย
ภาค 2 : ประวัติศาสตร์
บทที่ 3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
บทที่ 4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
บทที่ 5 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร
ภาค 3 : สถาบัน
บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 7 พระมหากษัตริย์
บทที่ 8 คณะรัฐมนตรี
บทที่ 9 รัฐสภา
บทที่ 10 การบัญญัติกฎหมาย
บทที่ 11 ตุลาการ
บทที่ 12 พรรคการเมือง
บทที่ 13 กลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 14 การเลือกตั้ง
ภาค 4 : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 15 การบริหารราชการ
บทที่ 16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
บทที่ 17 การปกครองส่วนภูมิภาค
บทที่ 18 การปกครองท้องถิ่น

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook