ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม MER 2003 (MR 203) ความรู้เบื้องต้นกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

43 ฿

เนืื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 การค้นหาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทที่ 3 การกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย

บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย

บทที่ 6 การออกแบบวิจัย

บทที่ 7 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม

บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสังเกต

บทที่ 9 การใช้สถิติในการวิจัย

บทที่ 10 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย

บทที่ 11 การสุ่มตัวอย่าง

บทที่ 12 สถิติบรรยาย

บทที่ 13 สถิติอนุมาน

บทที่ 14 การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook