ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม HED 1101 (HA 101, HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

45 ฿

สรุปข้อสอบ HED 1101 (HA 101, HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

สารบัญ 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัยส่าวนบุคคลและชุมชน

บทที่ 2 สุขวิทยาของอวัยวะร่างกาน

บทที่ 3 สมรรถภาพทางกาย ทรวงทรง การออกกำลังกาย กาพักผ่อน และการนอน

บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 5 ความรู้เรื่องเพศ และอนามัยทางเพศ

บทที่ 6 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

บทที่ 8 สุขภาพจิตและสิ่งเสพติดให้โทษ

บทที่ 9 การปฐมพยาบาล

บทที่ 10 สุขภาพผู้สูงอายุ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook